– چرا داستان های ایرانی اغلب به زبان‌های دیگر ترجمه نمی‌شوند؟ 

– من مترجم فارسی ام و کار ترجمه به انگلیسی انجام نمی‌دهم.

– علت ترجمه نشدن داستان های ما چیست؟ 

– زبان فارسی قابلیت های گوناگونی دارد. این را که می گویند زبان ما مهجور است قبول ندارم. به نظرم نویسندگان ما هنوز اثری شاهکار خلق نکرده‌اند. اگر چنین اثری نوشته می شدحتماً دیگران هم آن را می دیدند و ترجمه می کردند… نویسندگان ما هنوز آن کاری را که باید انجام دهند نکرده‌اند.

متن کامل گفتگو را در اینجا بخوانید