درباره‌ی ‌ پدرش حرف می زند. می گوید I admire him. طبیعتا معادل اول این است:  او را تحسین می کنم.
آیا می شود گذاشت “قبولش دارم”؟