تحسین می کنم آن کس را که نام کتاب جک لندن، Call of the Wild، را گذاشت آوای وحش.

معادلی رسا، دقیق، به یادماندنی، و همچون عنوان اصلی کتاب، خوش آهنگ.