ﮔﻮﺗﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ادﺑﻴﺎتی درﻫﺎرا ﺑﻪروی ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ و ﻛﻤﻚﻫﺎی ادﺑﻴﺎتﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺒﻨﺪد، ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ میﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ از اﻋﺘﺒﺎر می اﻓﺘﻨﺪ.

 مقاله ای به قلم مترجم آثار مارکز به انگلیسی به ترجمه تحسین برانگیز مژده دقیقی را در نشریه ادبیات تطبیقی بخوانید: اینجا