دو داستان خوب از جان آپدایک و الیکس اوهلین به ترجمه این قلم به ترتیب در همشهری داستان و همشهری جوان ویژه نوروز منتشر شده است.