به جای ترجیح می دهد یک بار در داستانی گذاشتم “بهتر می بیند” و این بار می گذارم “دست خودش باشد.”  در این جمله:‌ دست خودش باشد برای پیرزن‌جماعت کار نمی‌کند.

به جای: ترجیح می‌دهد برای پیرزن‌ها کار نکند.