رمان همنام پس از هفت سال نایابی، منتشر شده و به زودی در بازار کتاب توزیع خواهد شد.