درباره سوال پست قبل، دوستی نوشته:

emotionally قید جمله است ولی در ترجمه ، نقش مفعول گرفته که اشتباه است .
و پیشنهاد داده که ترجمه درست این است: این فیلم به لحاظ احساسی درگیرکننده است.

سوال این بود: The film is emotionally engaging

اگر ترجمه کنیم “این فیلم احساسات را درگیر می کند” چه چیزی از میان رفته است؟

سوال من این است که “به لحاظ احساسی درگیرکننده است” با “احساسات را درگیر می کند” چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ به این سوال شاید تکلیف ما را در ترجمه بسیاری از قیدها روشن کند و دست مترجم را در این زمینه باز بگذارد.