–  دوست داشتی ۲۰ تا زبان بلد بودی؟

– نه. دوست داشتم همه به یک زبان حرف می‌زدند.