صائب فرمود:

شیوه‌ی عاجزکشی از خسروان زیبنده نیست

بی‌تکلف حیله‌ی پرویز نامردانه بود

اما همو فرمود:

هیچ کس عقده‌ای از کار جهان باز نکرد

هر که آمد گرهی چند برین کار افزود