فرهنگ باطنی ذیل مدخل waltz چیزی آورده صد در صد منافی معنای انگلیسی. معادل آکسفورد چنین است:

move or act lightly, casually, or inconsiderately

و مثالی که برایش آورده این:

you can’t just waltz in and expect to make a mark

و معادل باطنی این است:

شق و رق رفتن/ شق‌ورق آمدن

چرا؟