این را خوانده‌اید؟

یک جمله‌ی خوبش این است:

آنچھ با دانش و شعور و ذوقِ زبانیِ درست در زبانِ ما بھ قصدِ درست فھمیدن و درست فھماندن تولید می‌شود، در برابرِ پشتھ‌ھای عظیمِ یاوه‌ھایی کھ ھر روز از زیرِ ماشین‌ھای چاپ بھ در می‌آید یا از راهِ رسانھ‌ھای دیداری و شنیداری تولید و بازتولید می‌شود، ناچیز است.