در باشگاه کتاب، خواننده‌ای بعد از خواندن خاک غریب چنین نوشته:

داستانها کوتاه هستند ، اما به اندازه داستانی بلند تاثیر گذارند و با پایان هر داستان ذهن خواننده با حوادث و جریانات تصویرگونه آن درگیر می شود.


صفحه پایانی هر چند هم که بخواهیم با دقیق شدن در جزئیات به پیش فرضی برسیم باز هم یکجور خط بطلان بر تمام فرضیه های پایانی ما برای داستان به شمار می آید [
متن کامل]

مرتبط:

حرف‌ها و یادداشت‌ها درباره‌ی خاک غریب [۱]

حرف‌ها و یادداشت‌ها درباره‌ی خاک غریب [۲]

حرف‌ها و یادداشت‌ها درباره‌ی خاک غریب [۳]

حرف‌ها و یادداشت‌ها درباره‌ی خاک غریب [۴]