کروبی با اینکه از فضای فرهنگی و ادبیات هیچی نگفت، از ادبیات و فرهنگ عامیانه استفاده‌ی جالبی کرد که به گمانم باعث شد حرف‌هاش بیشتر از- یا برعکس ِ- حرف‌های رقیبش به دل مردم بنشیند. یکی حکایت ملا که گفت «قبول نداری اینجا مرکز زمین است، متر کن!»  و اینکه ما که از «بیابون» نیامده‌ایم و اطلاعاتمان را از «گاریچی‌ها» نگرفته‌ایم و «ننه‌‌جون» من هم می‌فهمید تورم چیست!