در نشست هفتگی شهر کتاب درباره خاک غریب:

علی اصغر محمدخانی گفته «پیچیدگی‌هایی که بعضی از داستان‌های امروزی دارند، آثار لاهیری ندارد.»

بلقیس سلیمانی گفته لاهیری در شخصیت‌هایش عمیق نمی‌شود و «آن عمق لازم را نسبت به نویسندگان اروپایی و آمریکایی ندارد.»

پیمان اسماعیلی گفته «لاهیری مناسبات داخلی ادبیات آمریکا را می‌شناسد و تغییراتی که در کارش داده است، در راستای همین برگزیده‌شدن اوست؛ نه بهتر‌شدن سبک هنری‌اش.»

گزارش کامل