در اینجا مطلبی خواندم در باب زیرنویس یک فیلم. نمونه‌های جالبی آورده:

 

Negro = نیجریه ای {کاکا سیا}
طرف توی تاب نشسته:
Push me = فشارم بده! {تو ولایت شما هُل دادن رو تو تاب بازی میگن فشار دادن؟}
Fired = آتش گرفته {اخراج شده}
Sweden = سودان {سوئد}
Excuse = عذرخواهی {بهانه}

به گمانم بهترینش “آتش‌گرفته” است برای Fired. مخاطب طفلک می‌بیند مثلا رییس به کارمندش می‌گوید آتش‌گرفته! و با خودش فکر می‌کند که لابد چیزی است تو مایه‌های بلاگرفته، جز جیگر گرفته!