خوبی خدا به چاپ چهارم رسید.

از امروز توزیع می‌شود.

خوبی خدا البته بی‌نهایت چاپ خورده و توزیع شده. بی‌نهایت دیگر هم خواهد خورد و خواهد شد.