کلمات زیادی بودند که دیگر تحمل شنیدن‌شان را نداشتم. و پس از مدتی فقط نام مکان‌ها هنوز وقاری داشتند. کلماتی انتزاعی مثل افتخار، شرف و شجاعت در مقایسه با نام دهکده‌ها، جاده‌ها و رودخانه‌ها ناهنجار می‌نمود.

وداع با اسلحه/ ارنست همینگوی