ما قصه‌هاى «مترجم دردها» را دوست داریم چون نزدیکى‌هاى فراوانى با زندگى ما دارد. اگر چه هنوز ناگزیر به زندگى در کشورى بیگانه نشده‌ایم، اما این تضاد «نه این، نه آنى» در زندگى ما وجود دارد. هنوز پاى در سنت داریم و در اعماق وجودمان آدمى شرقى زندگى مى‌کند، اما به تاثیر از رفتار مدرن زندگى مى‌کنیم… [ متن کامل ]

یادداشتی بر مترجم دردها در شرق امروز