چین چیلا

CHINCHILLAS

Chinchillas are fantastic little creatures that come from the mountains of South America.  They come in many different colors and have the most special fur.

 

یکی از خوانندگان داستان چین‌چیلا در مجموعه داستان «در میان گمشدگان» در پیغامی ‌خواسته بداند چین‌چیلا چه شکلی است.

پ.ن: به این می‌گویند خدمات پس از فروش!