بخشی از پرونده‌ی مختصر چلچراغ درباره‌ی مجموعه داستان «در میان گمشدگان» را می‌توانید در اینجا بخوانید.( قسمت گفت‌و‌گو با دن چاون٬ نویسنده‌ی این کتاب.)