در سال ۱۳۵۳ در تهران به دنیا آمدم.

نخستین ترجمه ادبی ام داستان اتاق زیرشیروانی ادگار آلن پو بود که در یک اتاق زیرشیروانی ترجمه کردم و هیچ وقت جایی چاپ نشد.

شنیدن بخشی از نوار آموزشی Streamline  در سال های دهه ۷۰ در یک کتابفروشی به زبان انگلیسی علاقمندم کرد و خواندن تصادفی یک نسخه از مجله ی مترجم به ترجمه مشتاقم کرد.

نخستین کتاب منتشرشده ام ترجمه نخستین کتاب جومپا لاهیری بود: مترجم دردها.

از آن زمان ترجمه را ادامه داده ام.

داستان های کوتاهم در نشریات مختلف، از جمله همشهری داستان چاپ شده و می شود.

به داستان کوتاه بیش از رمان علاقه دارم.

در حال حاضر یک مجموعه سه جلدی برای نوجوانان و دو مجموعه داستان بزرگسال به ترجمه ی من در دست انتشار است و روی یک مجموعه داستان کوتاه دیگر کار می کنم.