«به عبارت دیگر»، نوشته جومپا لاهیری، را می‌توان شرح عشق‌ورزی جومپا لاهیری با زبان دانست و قصه‌ تقلای او برای آموختن زبانی دیگر؛ ایتالیایی. وصف گام‌ به‌گام جاده‌ دل‌انگیز و در عین حال پر فراز و نشیبی که برای آموختن هر زبان باید پشت سر گذاشت و نیز توصیف تحفه‌های دلچسبی که در راه به چنگ زبان‌آموز می‌آید. لاهیری این کتاب را به زبان ایتالیایی نوشته است.

از متن کتاب: «وقتی عاشقی دلت می‌خواهد تا ابد زندگی کنی؛ دلت می‌خواهد احساس و شوری را که در زندگی داری همیشه بماند و برقرار باشد. خواندن به ایتالیایی آرزوی مشابهی را در من بر می‌انگیزد. نمی‌خواهم بمیرم چون مرگ من به معنی پایان اکتشافاتم در این زبان است. چون هر روز کلمه‌ای تازه برای آموختن هست. پس عشق واقعی ممکن است نشانه جاودانگی باشد.»