هری پاتر و فرزند نحس (نمایشنامه)

در ادامه سفرم به عرصه فانتزی که از آثار تری جونز آغاز شد و به غول مدفون کازوئو ایشی گورو رسید، نمایشنامه هری پاتر و فرزند نحس را ترجمه کردم بر اساس قصه ای از جی کی رولینگ، خالق دنیای هری پاتر.

این کتاب برای آنها که مجموعه هری پاتر را نخوانده اند قابل استفاده است چون در انتهای کتاب، به دنیای هری پاتر سرکی می کشیم و به مهم ترین وردهای این جادوگر اشاره می کنیم.