جلد سوم از مجموعه سه جلدی قصه های خوشحال نوشته تری جونز. تری جونز طی قراردادی رسمی حق ترجمه این کتاب ها به فارسی را به من واگذار کرده است.

جلدهای دیگر این مجموعه: دماغ گنده ها و به ماه دست بزن