جلد دوم مجموعه سه جلدی قصه های خوشحال نوشته تری جونز. تری جونز طی قراردادی رسمی حق ترجمه این کتاب را به من واگذار کرده است.

جلدهای دیگر: دماغ گنده ها و دیو هزار دندان

نشر چکه