جلد چهارم از مجموعه قصه های ارواح

ترسناک ترین داستان های کوتاه از بزرگ ترین نویسنده های جهان