جلد شانزدهم از مجموعه جونی بی جونز

جونی بی جونز بالاخره رفت کلاس اول.