اولین جلد از مجموعه چهارجلدی قصه های جیبی

داستان‌ها نوجوانانه به نظر می‌رسند اما آدم بزرگ هم از خواندنشان لذت می‌برد.

دیگر جلدهای این مجموعه:

قصه های عجیب

قصه های غریب

قصه های ارواح