هر کدام از ما یک جونی‌بی بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود.

***

نشر ماهی کتاب‌هاش را به تهران پیک می‌کند و به شهرها و کشورهای دیگر پست می‌کند.

۶۶۹۵۱۸۸۰ شماره تلفن نشر ماهی است.