جایی خواندم:

شعر زیر را به مترجم انگلیسی به فارسی گوگل داده اند تا به انگلیسی برگرداند:

یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش
خوب اگه خوب؛ بد اگه بد ، مرده دلای آدمهاش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه ؟

گوگل این شعر را این چنین به انگلیسی ترجمه کرده:

My primary school sweetheart, and together with my semen
Bookmark us over, and you’re my tears

Carved my name and you, my tone this Blackboard
Bequest of the oppression and injustice, it still remains our people

Without our cultural plain grass gets over lewd
Well if good; bad if bad, dead hearts Her characters

You and I must hand curtains I’m torn
Who can save you pain and I’m our choice?

🙂

ماجرا وقتی بدتر می شود که همین متن ترجمه شده را دوباره به گوگل داده اند و ازش خواسته اند دوباره به فارسی برگرداندش:

یار من در مدرسه ابتدایی و همراه با مایع منی من
آموزشی ما بیش از ، و شما در حال اشک های من

حک شده اسم من و تو ، تن من این تخته سیاه
ترکه از ظلم و ستم و بی عدالتی است ، باز هم مردم ما باقی می ماند

ما بدون علف فرهنگی دشت می شود بیش از هرزه
خوب اگر خوب ، بد اگر بد ، مرده دلهای آدمهایش

من و تو باید پرده من پاره شده از طرف
چه کسی می تواند درد شما را ذخیره و من انتخاب ما