از این فرصت «هلو»تر می‌خواهید؟!

عجله کنید. یک دوره‌ی کارگاهی است و ممکن است فرصت دوباره دست ندهد.