مشاور و روح داستانی‌ست از چارلز دیکنز به ترجمه‌ی من که در دومین شماره از مجله‌ی زندگی مثبت چاپ شده.