نخ مریم: رشته‌ی بسیار سبک تاری را گویند که عنکبوت‌های کوچک در حال تنیدن آن خود را به آن می‌آویزند و برای فرود آمدن از جای بلند مورد استفاده قرار می‌دهند.

کتاب کوچه: مجلدات میم، ذیل مریم (یک پاورقی در دن آرام)

پ.ن: هیچ کس نیست کار انتشار کتاب کوچه را سرعت بخشد؟ این همه نهاد و سازمان و فرهنگستان و … چه می‌کنند پس؟ کمک کنین هلش بدیم، چرخ کتاب کوچه پنچره؟!