به ترجمه‌های فارسی "آلیس در سرزمین عجایب" مراجعه می‌کنیم تا ببینیم هر کدام از مترجم‌ها در مواجهه با عناصر فرهنگی از چه شگردی استفاده کرده‌اند.

مارمولکی به نام بیل از ارتفاع پرتاب شده و حالش خوب نیست. جانوران دیگر به کمک او می‌شتابند و می‌گویند: Hold up his head- Brandy now

انگلیسی‌ها به کسی که حالش بد بشود برندی می‌دهند. اکنون چاره‌ای که مترجم‌ها اندیشیده‌اند:

سرش را بالا بگیر!- بهش آب بده!   / پیرزاد

مواظب سرش باشید… کمی آب به او بدهید.   /ریاحی

سرش را بالا نگهدار… حالا برندی   /بهرامی حران

سرش را حفظ کنید، کمی کنیاک بدهیدش   /هنرمندی

سرش را بالا نگهدار، حالا کمی از آن شربت بیار   /پناهی خراسانی

سرش را بالا بگیرید- کو آب قند؟  /توفان

مترجم، شماره ۴۰، یک متن و چند مترجم، دکتر خسرو احسنی قهرمان