هنگام ترجمه، آیا شاملو سبک و لحن و واژگان هر داستان را "انتخاب" می‌کرده یا از چنته‌اش، به قید قرعه (شکمی، الابختکی ِ سابق)، چیزی درمی‌آورده و پیش می‌رفته؟ 

برخی می‌گویند زبان نمی‌دانسته و کسی دیگر برایش ترجمه می‌کرده. با این فرض، آن کس ِ دیگر در باب سبک و لحن نویسنده هیچ نمی‌گفته؟ پاسخ سوال اول اگر مثبت باشد سوال دومی در پی می‌آید که "چرا؟"