غلط‌هایی از ترجمه دو داستان؛ موجود در بازار کتاب ایران*

I smell a rat

ترجمه موجود: بوی موش می‌آد.

ترجمه درست: یه خبرهاییه.

**

scapegoat

ترجمه موجود: بز فراری

ترجمه درست: بلاگردان؛ سپر بلا

**

the quick and the dead

ترجمه موجود: آدم های مرده ولی چابک

ترجمه درست: زندگان و مردگان؛ همه آدم‌ها

***

* به نقل از یکی از مترجمان